Architecture in the Making
Architecture as a Making Discipline
and Material Practice


Från loftgångslänga till framtidens gröna sociala boende

Ola Broms Wessel et al.

Project Contact: ola@spridd.se
Project Type: Research Project
Project Period: 2011-01-01-20131231

Description

I detta projekt undersöks hur nedgångna hus från miljonprogrammet kan bli framtidens gröna sociala boende, genom nya former av kollektivt boende innehållande privata bostäder med tillgång till gemensamma rum och tjänster, utveckling av upplåtelseformer, nyläsningar av det befintliga, tekniska förändringar i ett socialt perspektiv, energieffektivisering och lokala försörjningssystem. I projektet sammanförs läsningar på olika skalnivåer – detaljer i husens utformning, lägenhetslösningar, det lokala livet och områdets och de boendes relation till dem omgivande staden och större ekonomiska och ekologiska försörjningssystem.
Syftet med projektet är att ta fram arbetsmetoder för och förhållningssätt till förnyelsen av det svenska miljonprogrammet innehållande sociokulturella, tekniska, antikvariska, energimässiga och arkitektoniska perspektiv. Med utgångspunkt i miljonprogramsområden i Stockholm och Malmö illustreras dessa arbetsmetoder och analytiska perspektiv.
Projektet är delfinansierat av Delegationen för hållbara städer och innefattar en grupp forskare och praktiker från olika discipliner. Denna ansökan avser syntetisering av de olika delarna i projektet och sammanställning i en bok.
Medverkande: Ola Broms Wessel, arkitekt, Spridd, projektledare; Klas Ruin, arkitekt,
Spridd; Meike Schalk, forskare arkitektur, KTH; Tim Anstey, forskare
arkitektur, KTH; Moa Tunström, kulturgeograf, forskare i
samhällsplanering KTH; Erik Stenberg, arkitekt, KTH; Sara Vall &
Linda Lindstrand, arkitekter; Nilsson Samuelsson, arkitekt med fokus på
kulturmiljö, Dresden stadsbyggnadskontor; Per Hasselberg, konstnär; Anna Maria Orru, arkitekt och doktorand Chalmers; John Håkansson, fotograf; Rebecka Tarschys, arkitekturskribent; Peter Kjaerboe, forskare
energiteknik KTH."

Bio(s)

Ola Broms Wessel är delägare och VD i arkitektkontoret Spridd sedan 2005. Han är utbildad vid Konstakademins Arkitekturskola i Köpenhamn och har arbetat som projekterande arkitekt på flera kontor i Norge och Sverige med vård- och utbildningsbyggnader, kontor och bostäder, utställningar mm. I Spridds regi har han ut över nämnda kategorier även ansvarat för flera projekt för industrin. Ola har kontinuerligt skrivit om arkitektur sedan studietiden då han startade en arkitekturtidskrift i Danmark. Ett exempel på detta är boken ”Bor vi i samma stad?” 2005. Ola har undervisat i arkitektur på KTH Arkitekturskolan och har återkommande haft kurser och kritikeruppdrag. På Spridd har han drivit och initierat en rad utvecklingsprojekt, bl.a. med stöd från Delegationen för hållbara städer med fokus på t.ex. renoveringen av miljonprogrammet och utveckling av svenskt bostadsbyggande med så kallade byggemenskaper.

Output

BibBase https://api.zotero.org/users/2025378/collections/NBG8EIDC/items?key=e10oXkV26eDRkcWkVPgxN2a5&format=bibtex&limit=100
generated by bibbase.org
  2014 (1)
Miljonprogrammet – Framtidens Stad. Anstey, T.; and Broms Wessel, O., editors. Arvinius, Stockholm, 2014.
link   bibtex  


As part of both the development of the environment and as a means to communicate our activities some of the lectures and seminars arranged are available online. Visit our Youtube-channel here.